Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020

Formanden bød velkommen til de 5 fremmødte.

Per Schreiber blev valgt som ordstyrer og Peter Willumsen som referent.

Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Derefter blev ordet givet til formanden til dennes beretning.

Formanden var for syg til selv at fremføre beretningen (men deltog i mødet). Generalforsamlingen gav derefter Peter Willumsen lov til at fremføre formandens beretning.

Indledningsvis takkede bestyrelsen, på vegne af Hvidovre Nærradios Venner, Rita Nielsen for en årelang indsats for hendes arbejde i bestyrelsen. Rita havde af personlige grunde, meddelt at hun ikke længere kunne være en del af bestyrelsen. Der var indkøbt en kurv, som vil blive leveret til Rita, da hun ikke deltog i generalforsamlingen.

I beretningen blev bestyrelsens arbejde i det forgangne år beskrevet:

Der har siden den ekstraordinære generalforsamling, været afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor der bla. har været drøftet:

Udvikling af bankospillene

, herunder:

 • Indførelse af Jackpotspil
 • 2 ekstra ordinære spil
 • Indførelse af elektronisk afvikling af spillene
 • Hjemtagelse af de månedlige medlemstrækninger, så de foregår til bankospillene
 • Indført en trækning af en sponsoreret gave (2 x dagens ret til Restaurant Halvleg).
 • Finde egnede lokaler til afholdelse af bankospil, efter Risbjerggårds lukning
 • Arrangeret krotur 2019 til Gerlev Kro i Odsherred, en tur med meget positive tilbagemeldinger omkring afvikling, god mad og ikke mindst stemning.
 • Arrangeret og afviklet Julestue 2019 – som desværre ikke fik den store tilslutning. Det drøftes i bestyrelsen om det er tid til andre tiltag – men der er endnu ikke noget konkret.
 • Afholdt 8 bankospil, hvor der har været en stor tilslutning.
 • Arrangeret krotur til 2020, som går til Sørup Herregård.
 • Afholdt 2 fællesbestyrelsesmøder med bestyrelsen i Hvidovre Nærradio – for at finde ud af hvordan vi kan styrke kendskabet til såvel radioen som Vennerne.
 • Været repræsenteret på Hvidovre Nærradios åben hus arrangement.
 • Drøftet fremadrettet udvikling af foreningen.

Formandens beretning blev vedtaget med akklamation.

Derefter blev regnskabet fremlagt og gennemgået. Der er et overskud på ca. kr. 16.000,-, som er et særdeles godt resultat.

Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret fyldestgørende.

Regnskabet blev derefter godkendt med akklamation.

Under punktet ”indkomne forslag” var der kommet et forslag omkring kontingentfrihed for radioens medarbejdere. Bestyrelsen argumenterede imod dette.

Generalforsamlingen forkastede forslaget.

Valg til bestyrelsen

Formand Kirsten Pedersen var på valg, og ønskede genvalg. Kirsten blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlem Lis Thomsen var på valg, og ønskede genvalg. Lis blev genvalgt med akklamation.

Rita havde som omtalt tidligere, trukket sig fra bestyrelsen, så Vita Jensen var som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen – og var derfor også på valg. Vita ønskede genvalg, og blev genvalgt med akklamation.

Ib Brøns, havde ved fuldmagt, tilkendegivet at han var villig til at fortsætte som suppleant. Ib blev valgt med akklamation.

Lisette M Andersen, havde ligeledes ved fuldmagt, tilkendegivet at hun gerne ville stille op som suppleant. Lisette blev valgt med akklamation.

Peter Willumsen tilkendegav, at han var villig til at fortsætte som revisor. Peter blev valgt med akklamation.

Judith Voss blev med akklamation valg til revisorsuppleant.

Der var ingen emner til eventuelt.

Bestyrelsen takkede de fremmødte, dels for deres fremmøde, men ligeledes også for deres medvirken til en god og rolig afvikling af generalforsamlingen.

Seneste kommentarer

22.11 | 05:21

Medlemsskab koster kun 25 kr. og gælder frem til 31. august 2023.

21.11 | 13:50

Hvad koster medlemskabet? :)

08.11 | 15:01

Ja man møder bare op, ingen tilmelding. Men at spille med kræver dog medlemsskab, som vi kan ordne på dagen. Der sælges forskellige former for mad. Sandwich, pølser og frikadeller m/kartoffelsalat

02.10 | 16:49

Kan man bare møde op eller skal man tilmeldes? Og kan der købes mad?

Del siden