Referat af den ekstraordinær generalforsamling d. 16. november 2022 kl. 17.55.

 

Formanden bød velkommen til de ca. 200 medlemmer, der var mødt frem til den ekstraordinære generalforsamling.

 

Der var varslet 2 punkter på dagsordenen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse, debat og afstemning af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

 

Bestyrelsen foreslog Anne som dirigent.

Formanden påtog sig referent-rollen.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt efter gældende vedtægter.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden.

 

Formanden fremlagde bestyrelsens begrundelse for ændringerne:

Foreningen har, efter flytningen til Kometen/medborgersalen, accelereret et betydeligt bedre afkast, i forhold til tiden i Risbjerggård/Biblioteks Cafeén. Bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens accept på, at, der udover økonomisk støtte til Hvidovre Nærradio, også kan uddeles donationer til humanitære formål/institutioner (se den foreslåede nye §2)

Forslået ny paragraf 2 (Formålsparagraf):

§2 Foreningens formål

Det er foreningens formål, at:

 • støtte Hvidovre Nærradio økonomisk.
 • støtte de, af bestyrelsen, udvalgte humanitære institutioner, herunder hospitalsafdelinger, der arbejder med syge børn.
 • afholde aktiviteter for foreningens medlemmer.

 

Efter fremlæggelsen blev ordet givet fri til debat. Et enkelt medlem tog ordet, og fortalte at han og i øvrigt også Hvidovre Radio, kunne bekræfte formandens beretning, og at der var fuld opbakning til forslaget.

Da der ikke var flere der ønskede ordet, blev forslaget lagt ud til afstemning.

Afstemningen foregik ved håndsoprækning med grønne og røde kort (grøn for ja til bestyrelsens forslag og rød for nej.

Forslaget blev vedtaget med enstemmigt flertal.

Der blev ligeledes stemt om foreningen skulle skifte navn fra:

§1 Navn og Hjemsted

Hvidovre Nærradio's Venner

Hvidovre Enghavevej 2c

2650 Hvidovre

Stiftet: 17. januar 2000

Til

§1 Navn og Hjemsted

Hvidovre Nærradio m.fl.'s Venner

Hvidovre Enghavevej 2c

2650 Hvidovre

Stiftet: 17. januar 2000

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Formanden takkede for den store opbakning til bestyrelsens forslag, og takkede for en god og rolig Ekstraordinær generalforsamling.

 

De nye vedtægter kan ses herunder:

 

 

Vedtægter for Hvidovre Nærradio m.fl.s Venner

§1 Navn og Hjemsted

Hvidovre Nærradio m.fl.'s Venner

Hvidovre Enghavevej 2c

2650 Hvidovre

Stiftet: 17. januar 2000

§2 Foreningens formål

Det er foreningens formål, at:

 • støtte Hvidovre Nærradio økonomisk.
 • støtte de, af bestyrelsen, udvalgte humanitære institutioner, herunder hospitalsafdelinger, der arbejder med syge børn.
 • afholde aktiviteter for foreningens medlemmer.

§3 Medlemskab

Foreningen optager medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette udviser en væremåde der kan skade foreningens ry og omdømme.
 • Evt. eksklusion kan indbringes for den ordinære generalforsamling.

§4 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal mindst afholdes hver anden måned.

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

§5 Regnskab

Foreningens regnskab føres af kassereren.

 • Regnskabsperioden går fra 1. januar til 31. december.
 • Foreningens revisor skal senest 1. februar have revideret regnskabet.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 • Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 • Der indkaldes gennem Hvidovre NærRadio, Hvidovre Avis og www.hnrsvenner.dk med mindst 4 ugers varsel.
 • Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Kontingent fastsættelse
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Eventuelt

Stemmeret

Stemmeret på den ordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, med 4 ugers varsel og varsles gennem Hvidovre NærRadio, Hvidovre Avis og www.hnrsvenner.dk med mindst 4 ugers varsel.
 • Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling kræves, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter krav herom, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

Stemmeret

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

§8 TEGNINGSRET

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer - heriblandt formanden - er til stede.
 • Foreningen tegnes af formanden.

§9 FORENINGENS OPLØSNING

 • Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt med kun dette punkt på dagsorden.
 • For at foreningen kan opløses kræves mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer for foreningens opløsning. Er kravet om flertal ikke opfyldt indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning tages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.
 • Hvis foreningen bringes til opløsning, vil et evt. overskud blive overført til Hvidovre NærRadio / Station 1
 • Hvis denne er ophørt, gives overskuddet til et, af bestyrelsen bestemt projekt i Hvidovre Kommune.

ÆNDRINGSDATOER AF VEDTÆGTERNE

 • Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. januar 2000.
 • Rev. 25. okt. 2000, d. 5. feb. 2002, d. 13. marts 2002, d. 28. feb. 2003, d. 11. feb. 2013, d. 18. maj 2017, d. 6.maj 2019, d. 14. marts 2022, d. 16. november 2022.

Seneste kommentarer

22.11 | 05:21

Medlemsskab koster kun 25 kr. og gælder frem til 31. august 2023.

21.11 | 13:50

Hvad koster medlemskabet? :)

08.11 | 15:01

Ja man møder bare op, ingen tilmelding. Men at spille med kræver dog medlemsskab, som vi kan ordne på dagen. Der sælges forskellige former for mad. Sandwich, pølser og frikadeller m/kartoffelsalat

02.10 | 16:49

Kan man bare møde op eller skal man tilmeldes? Og kan der købes mad?

Del siden