Referat fra generalforsamling 20. februar 2023, kl. 18.30


Formanden Peter Willumsen, bød velkommen til de 17 medlemmer inkl. bestyrelse, der var mødt frem.

Dagsordenen jf. foreningens vedtægter blev gennemgået:

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Kontingent fastsættelse
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Valg af revisor og suppleant
 • Eventuelt


Valg af dirigent og referent

Da der ikke var nogen frivillig til posterne, påtog formanden sig opgaven.

 

Valg af stemmetæller

Dette punkt blev ”gemt”, og ville blive effektueret, hvis det blev nødvendigt.

 

Formandens beretning

Formanden startede med at takke ”Bankoteamet” for deres utrættelige indsats i forbindelse med afholdelse af ”vores” bankospil.

 

Derefter blev året 2022 gennemgået.

Bankospil

Bestyrelsen har gennem året set på afviklingen af bankospillene.

Der er i takt med ”Prisstigningerne i landet” opjusteret på gevinststørrelserne.

I 2022 startede vi op med et nyt spil (Diamanten), som ubetinget er blevet taget godt imod af medlemmerne.

Og så lidt tal:

Vi afholdte 16 spil i 2022

2 aflyst i januar pga. Corona

1 aflyst i november pga. folketingsvalg

 

Sommer-kro-tur til Odsherred

Vi havde i juni arrangeret en tur til den underskønne kro (Gerlev Kro)

Turen kan omtales, som en dejlig tur med god stemning, dejlig mad, godt vejr, gode mennesker, godt bankospil og lotteri. Der deltog omkring 50 personer på turen.

 

 

Vinterindkøbstur til Polen/Tyskland

Bestyrelsen havde indhentet informationer/priser på nogle ophold for en Juleindkøbstur til enten Tyskland eller Polen.

Vi valgte dog ikke at gå videre med arrangementerne, da priserne lå i den meget høje ende, for en tur med ”egen bus”.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen havde i årets løb, indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, da bestyrelsen ønskede mulighed for at kunne donere beløb til humanitære formål, hvilket vedtægterne ikke hjelmede mulighed for.  Bestyrelsen foreslog samtidig at der blev en lille rettelse i foreningens navn. Bestyrelsens 2 forslag blev enstemmigt vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling.

 

Donationer

Med baggrund i de muligheder for donationer der var åbnet op for, besluttede bestyrelsen at donere følgende:

 • Børne- og ungdomsafdelingen på Hvidovre Hospital (kr. 50.000 til et interaktivt floor)
 • Børneinstitutionen Hvidborg (kr. 20.000 til en kæmpefest som børnene selv havde bestemt, med røgkanoner, lysshow, diskodansundervisning, kulørte drinks m.m.)
 • Hvidovre Nærradio fik et tilskud på ca. kr. 9.000 til noget nyt optageudstyr

 

Andet

Vi har i året der er gået, været nødt til at ekskludere et medlem for snyd. Vi tolererer ikke nogen form for snyd, det vil der blive slået hårdt ned på.

 

Året der er/kommer 2023:

 

Bankospil

 • Bestyrelsen vil til stadighed optimere bankospillene. Vi ser på muligheden/økonomien for at ”tilbagebetale”/udbetale en højere gevinstpulje til glæde for de vindende medlemmer.
 • Der har været en smule utilfredshed omkring forhåndsspærring af pladser, det er nu officielt meldt ud, at det benytter vi os af i denne forening. Reservation af pladser er lagt i system, og alle kan booke pladser (og har altid kunne det). Reglerne bliver for dem der har reserveret pladser, at de skal ringe afbud på 71941749, hvis man IKKE kan komme, så vi ikke lægger reservationer ud på de pladser. Ligeledes bliver det, at hvis pladserne ikke bliver besat inden kl. 17.00 er de ”ledige”. Vi håber på den måde, at vi kan imødekomme det store ønske der er om muligheden for at kunne reservere.
 • Vi ”leder” efter ”yngre kræfter”, der kan tage del i afviklingen af vores bankospil – det skal være nogen der gør det ”for fornøjelsens skyld”. Gud ved om det er muligt😊

 

Sommer-kro-tur

Vi arbejder på at stable endnu en sommer-kro-tur på benene, til en anden kro – som vi endnu ikke har fundet/kan afsløre endnu. Vi forventer at lægge turen i starten af juni måned – inden sommerferiesæsonen begynder for alvor.

 

Medlemstal

Medlemstallet er i 2022 steget fra ca. 370 til omkring 470 betalende medlemmer. Det betyder også, at der kommer flere og flere medlemmer til vores bankospil, hvilket vi naturligvis er glade for, men det skaber også udfordringer (pladsmangel), selv om vi har pladser til 416 pr. gang, vil vores max nok ligge omkring 300 – 350.

 

Formandens beretning blev derefter sat til afstemning – og blev godkendt med akklamation.

 

Regnskab for 2022

Regnskabet blev fremlagt, og gennemgået.

Den korte historie er, at foreningen kører godt og er velkonsolideret.

 

Regnskabet blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt med akklamation.

 

Indkomne forslag

Dette punkt var let at behandle, der var ikke modtaget nogle forslag.

 

Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen forslog, at kontingentet for året 2023/2024, blev bibeholdt på kr. 25,-.

Det blev fra ”salen” forslået at kontingentet skulle stige til kr. 50,-

Generalforsamlingen vedtog at støtte op om bestyrelsens forslag på kr. 25,-.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter

Kasserer Lone Pedersen ønskede genvalg.

Bestyrelsen indstillede Lone Pedersen til genvalg.

Lone blev genvalgt med akklamation (Valgt for 2 år)

 

Bestyrelsesmedlem Vita Jensen ønskede genvalg.

Bestyrelsen indstillede Vita Jensen til genvalg.

Vita blev genvalgt med akklamation (Valgt for 2 år)

 

Bestyrelsesmedlem Ib Brøns ønskede genvalg.

Bestyrelsen indstillede Ib Brøns til genvalg.

Ib blev genvalgt med akklamation (Valgt for 2 år)

 

Valg af Suppleanter til bestyrelsen:

Bestyrelsessuppleant Gitte Knudsen ønskede genvalg

Bestyrelsen indstillede Gitte Knudsen til genvalg.

Gitte blev genvalgt med akklamation (Valgt for 1 år)

 

Bestyrelsessuppleant Dorthe Jensen ønskede genvalg

Bestyrelsen indstillede Dorthe Jensen til genvalg.

Dorthe blev genvalgt med akklamation (Valgt for 1 år)

 

Valg af Revisor:

Foreningens tidligere revisor, ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen indstillede revisorsuppleant Peter Thomsen til revisorposten.

Peter blev valgt med akklamation (1 år)

 

Bestyrelsen har ingen kandidat til revisorsuppleantposten.

Lisbeth Rasmussen meldte sig frivilligt til posten, og blev valgt med akklamation (1 år)

 

Eventuelt

Der blev stillet forslag fra ”salen”, om bestyrelsen ville se på muligheden for at årets sommer-kro-tur kunne gå til Korsør, hvor vi kunne få en rundtur til Isbådsmuseet, og en fortælling om byggeriet af Storebæltsbroen. Bestyrelsen takkede for forslaget, og vil tage det med i overvejelserne.

 

Formanden takkede afslutningsvis, for en god og behagelig afvikling af generalforsamlingen, der sluttede kl. 19.15.